Chuyên Nghiệp – Uy Tín – Chất Lượng

Chuyên Nghiệp – Uy Tín – Chất Lượng

Hotline: 0942034488 Hotline: 0363651118 0862621118

0

0911827882 0363651118 Hóa chất bách khoa

Danh mục hóa chất cần phiếu kiểm soát

DANH MỤC HÓA CHẤT ĐỘC PHẢI XÂY DỰNG PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC DANH MỤC HÓA CHẤT ĐỘC PHẢI XÂY DỰNG PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC


STT Tên hóa chất Công thức hóa học Số CAS
Tên hóa chất tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh
1.      Acetonitril Acetonitrile (Methyl cyanide) C2H3N/CH3CN 75-05-8
2.      Acrylamit Acrylamide (2-Propene amide) CH2CHCONH­2 79-06-1
3.      Ammoniac Ammonia NH3 7664-41-7
4.      Amoni florua Ammonium fluoride NH4F 12125-01-8
5.      Anilin Aniline (Benzenamine) C6H7N/C6H5NH2 62-53-3
6.      Anilin hydroclorua Aniline hydrochloride (Benzenamine hydrochloride) C6H8ClN/C6H7N.HCl 142-04-1
7.      Benzen Benzene C6H6 71-43-2
8.      Benzidin Benzidine ((1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine) C12H12N2/NH2C6H4-C6H4NH2 92-87-5
9.      Brom Bromine Br2 7726-95-6
10.    Bromometan (Metyl bromua) Bromomethane (Methyl bromide) CH3Br 74-83-9
11.    Bromoform Bromoform CHBr3 75-25-2
12.    2-Cloroanilin 2-Chloroaniline (C6H4)Cl(NH2) 95-51-2
13.    3-Cloroanilin 3-Chloroaniline (C6H4)Cl(NH2) 108-42-9
14.    Cadmi clorua Cadmium chloride CdCl2 10108-64-2
15.    Cadmi oxit Cadmium oxide CdO 1306-19-0
16.    Cadmi sulfit Cadmium sulfide CdS 1306-23-6
17.    Carbon disulfit Carbon disulfide CS2 75-15-0
18.    Carbon monoxit Carbon monoxide CO 630-08-0
19.    Carbon tetrachlorit Carbon tetrachloride CCl4 56-23-5
20.    Cloral hydrat Chloral hydrate C2H3Cl3O2/Cl3CCH(OH)2 302-17-0
21.    Clo Chlorine Cl2 7782-50-5
22.    Axit cloroacetic Chloroacetic acid ClCH2COOH 79-11-8
23.    Clorobenzen Chlorobenzene C6H5Cl 108-90-7
24.    Cloroetanol  Chloroethanol ClCH2CH2OH 107-07-3
25.    Crôm (VI) oxit Chromium (VI) oxide CrO3 1333-82-0
26.    1,2-Dicloroetan 1,2-Dichloroethane ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2 107-06-2
27.    1,2-Diphenylhydrazin 1,2-Diphenylhydrazine C12H12N2 / C6H5-NH-NH-C6H5 122-66-7
28.    2,3- Dicloroanilin 2,3-Dichloroaniline (C6H3)Cl2(NH2) 608-27-5
29.    2,3-Dinitrotoluen 2,3-Dinitrotoluene C6H3CH3(NO2)2 / C7H6N2O4 602-01-7
30.    2,4-Dicloroanilin 2,4-Dichloroaniline (C6H3)Cl2(NH2) 554-00-7
31.    2,4-Diclorophenol 2,4-Dichlorophenol C6H4Cl2O 120-83-2
32.    2,4-Dinitroanilin 2,4-Dinitroaniline C6H5N3O4/C6H3(NH2)(NO2)2 97-02-9
33.    2,4-Dinitrophenol 2,4-Dinitrophenol C6H4N2O5/C6H3(OH)(NO2)2 51-28-5
34.    2,4-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluene C7H6N2O4 / C6H3CH3(NO2)2 121-14-2
35.    3,4-Dicloroanilin 3,4-Dichloroaniline (C6H3)Cl2(NH2) 95-76-1
36.    3,4-Dinitrotoluen 3,4-Dinitrotoluene C7H6N2O4 / C6H3CH3(NO2)2 610-39-9
37.    2,5-Dicloroanilin 2,5-Dichloroaniline (C6H3)Cl2(NH2) 95-82-9
38.    2,6-Dicloroanilin 2,6-Dichloroaniline (C6H3)Cl2(NH2) 608-31-1
39.    2,6-Dinitrotoluen 2,6-Dinitrotoluene C7H6N2O4 / C6H3CH3(NO2)2 606-20-2
40.    Dinitrophenol Dinitrophenol C6H4N2O5 51-28-5
41.    Dinitrotoluen (hỗn hợp đồng phân) Dinitrotoluene (mixed isomers) C7H6N2O4/C6H3(CH3)(NO2)2 25321-14-6
42.    Diphenylamin Diphenylamine C12H11N / C6H5NHC6H5 122-39-4
43.    2-Ethoxyetanol 2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether) CH3CH2OCH2CH2OH 110-80-5
44.    Etylen oxit Ethylene oxide C2H4O 75-21-8
45.    Fluorin Fluorine F2 7782-41-4
46.    Axit fluoroacetic Fluoroacetic acid C2H3FO2/CH2FCOOH 144-49-0
47.    Formaldehyd Formaldehyde CH2O 50-00-0
48.    Fufural Furfural C4H3OCHO 98-01-1
49.    2-Hexanon 2-Hexanone (Methyl n-butyl ketone (MnBK, MBK)) C6H12O/C4H9COCH3 591-78-6
50.    Hexaclorobenzen Hexachlorobenzene C6Cl6 118-74-1
51.    Hydrazin Hydrazine (Diamide) N2H4/H2N-NH2 302-01-2
52.    Hydro bromua Hydrogen Bromide HBr 10035-10-6
53.    Axit clohydric Hydrochloric acid HCl 7647-01-0
54.    Hydro xyanua Hydrogen cyanide HCN 74-90-8
55.    Hydro fluorua Hydrogen fluoride HF 7664-39-3
56.    Hydro Sulphít Hydrogen sulphide H2S 7783-06-4
57.    Hydroxylamin Hydroxylamine H3NO/NH2OH 7803-49-8
58.    Hydroxylamin hydroclorit Hydroxylamine hydrochloride NH2OH.HCl 5470-11-1
59.    Iốt Iodine I2 7553-56-2
60.    Chì axetat Lead acetate C4H6O4Pb / (CH3COO)2Pb 301-04-2
61.    Chì (II) oxit Lead(II) oxide PbO 1317-36-8
62.    2-Methoxyetanol 2-Methoxyethanol CH3OCH2CH2OH 109-86-4
63.    m-cresol m-Cresol (3-Methylphenol) C7H8O/C6H4(OH)CH3 108-39-4
64.    Thủy ngân axetat Mercuric acetate Thủy ngân Hg(C2H3O2)2/Hg(CH3COO)2 1600-27-7
65.    Thủy ngân clorua Mercuric chloride Hg Cl2 7487-94-7
66.    Thủy ngân natri Mercuric nitrate HgN2O6/Hg(NO3)2 10045-94-0
67.    Thủy ngân oxit Mercuric oxide HgO 21908-53-2
68.    Thủy ngân sunphát Mercuric sulfate HgSO4 7783-35-9
69.    Thủy ngân Mercury Hg 7439-97-6
70.    Meta-Toluidin meta-Toluidine C7H9N/C6H4CH3NH2 108-44-1
71.    Metanol Methanol CH4O/CH3OH 67-56-1
72.    Axit nitric Nitric acid HNO3 7697-37-2
73.    2-Nitroanilin 2-Nitroaniline C6H6N2O2 88-74-4
74.    3-Nitroanilin 3-Nitroaniline C6H6N2O2 99-09-2
75.    4-Nitroanilin 4-Nitroaniline C6H6N2O2 100-01-6
76.    Nitrobenzen Nitrobenzene C6H5NO2 98-95-3
77.    2-Nitrotoluen 2-Nitrotoluene C7H7NO2 88-72-2
78.    Nicotin Nicotine C10H14N2 54-11-5
79.    Nitrobenzen Nitrobenzene C6H5NO2 98-95-3
80.    Nitơ dioxit Nitrogen dioxide NO2 10102-44-0
81.    o-Cresol o-Cresol C7H8O/CH3C6H4OH 95-48-7
82.    o-Nitrotoluen o-Nitrotoluene C7H7NO2/C6H4(CH3)(NO2) 88-72-2
83.    o-Tolidin o-Tolidine C14H16N2 119-93-7
84.    o-Tolidin dihydroclorit o-Tolidine dihydrocloride (C6H3-3-CH3-4-NH2)2 2HCl 612-82-8
85.    p-Toluidin p-Toluidine CH3C6H4NH2 106-49-0
86.    para-Toluidin para-Toluidine C7H9N/C6H4CH3NH2 106-49-0
87.    p-Cresol p-Cresol C7H8O/CH3C6H4OH 106-44-5    
88.    Phenol Phenol C6H6O/C6H5OH 108-95-2
89.    Phenylhydrazin Phenylhydrazine C6H8N2/C6H5NHNH2 100-63-0
90.    Phosphorus triclorit Phosphorus trichloride PCl3 7719-12-2
91.    Piperidin Piperidine CH2(CH2)4NH 110-89-4
92.    p-Nitrotoluen p-Nitrotoluene C7H7NO2/C6H4(CH3)NO2 99-99-0
93.    Kali bromat Potassium bromate KBrO3 7758-01-2
94.    Kali hexafluorosilicat Potassium hexafluorosilicate K2SiF6 16871-90-2
95.    Kali hexacloroplatinat (IV) Potassium hexachloroplatinate (IV) K2PtCl6 16921-30-5
96.    Selen (dạng bột) Selenium (powder) Se 7782-49-2
97.    Selen trioxit Selenium trioxide SeO3 13768-86-0
98.    Silicon tetrafluorit Silicon tetrafluoride SiF4 7783-61-1
99.    Natri azid Sodium azide NaN3 26628-22-8
100.            Natri xyanua Sodium cyanide NaCN 143-33-9
101.            Natri nitrit Sodium nitrite NaNO2 7632-00-0
102.            Natri selenit Sodium selenite Na2SeO3 10102-18-8
103.            Axit sulfuric Sulfuric acid H2SO4 7664-93-9
104.            Lưu huỳnh dioxit Sulphur dioxide SO2 7446-09-5
105.            1,1,1,2-Tetracloroetan 1,1,1,2-Tetrachloroethane CCl3CH2Cl 630-20-6
106.            1,1,2,2-Tetracloroetan 1,1,2,2-Tetrachloroethane (Acetylene tetrachloride) CHCl2CHCl2/C2H2Cl4 79-34-5
107.            Thiourea Thiourea CH4N2S 62-56-6
108.            Thymol Thymol C10H14O 89-83-8
109.            Trinitrobenzen Trinitrobenzene C6H3N3O6 99-35-4
110.            1-phenyl-2-propanone (P-2-P) 1-phenyl-2-propanone (P-2-P) C9H10O 103-79-7
111.            3,4- methyllenedioxypheny-2 propanone (PMK) 3,4- methyllenedioxypheny-2 propanone (PMK) C10H10O3 4676-39-5
112.            Acetic acid glacial Acetic acid glacial CH3COOH 64-19-7
113.            Acetic anhydride Acetic anhydride (CH3CO)2O 108-24-7
114.            Acetone Acetone CH3COCH3 67-64-1
115.            Acetyl chloride Acetyl chloride CH3COCl 75-36-5
116.            Ammonium formate Ammonium formate HCO2NH4 540-69-2
117.            Anthranilic acid Anthranilic acid NH2C6H4COOH 118-92-3
118.            Benzaldehyde Benzaldehyde C6H5CHO 100-52-7
119.            Benzyl cyanide Benzyl cyanide C6H5CH2CN 140-29-4
120.            Diethyl ether Diethyl ether (C2H5)2O 60-29-7
121.            Diethylamine Diethylamine (C2H5)2NH 109-89-7
122.            Ethylene diacetate Ethylene diacetate C6H10O4 111-55-7
123.            Formamide Formamide HCONH2 75-12-7
124.            Formic acid Formic acid HCOOH 64-18-6
125.            Hydrochloric acid Hydrochloric acid HCl 7647-01-0
126.            Lysergic acid Lysergic acid C16H16N2O2 82-58-6
127.            Methyl ethyl  ketone Methyl ethyl  ketone C4H8O 78-93-3
128.            Methylamine Methylamine CH3NH2 74-89-5
129.            N-acetylanthranilic acid N-acetylanthranilic acid C9H9NO3 89-52-1
130.            Ntroethane Ntroethane CH3CH2NO2 79-24-3
131.            Phenylacetic acid Phenylacetic acid C8H8O2 103-82-2
132.            Piperidine Piperidine C5H11N 110-89-4
133.            Potassium permanganate Potassium permanganate KMnO4 7722-64-7
134.            Piperonal Piperonal C8H6O3 120-57-0
135.            Sulphuric acid Sulphuric acid H2SO4 7664-93-9
136.            Tartaric acid Tartaric acid C4H6O6 133-37-9
137.            Thionyl chloride SOCl2 7719-09-7 2812.90.00
138.            Toluene C6H5CH3 108-88-3 2902.30.00
139.            Mercury(II) iodide Thủy ngân iốt HgI2

7774-29-0

140.            Trichloroacetic acid Acid trichloroacetic C2HCl3O2

76-03-9

141.            Trifluoroacetic acid Trifluoroacetic acid C2HF3O2

76-05-1

142.            N,N-Dimethylformamide Dimethylformamide C3H7NO

68-12-2

143.            Trietanol amin Triethanolamin C6H15O3N 102-71-6
144.            Flo Fluorine F2 7782-41-4
145.            Etylen oxit Ethylene oxide C2H4O 75-21-8
146.            Benzidin Benzidine C12H12N2 92-87-5
147.            1,2-Dimetyl hydrazin 1,2-Dimetylhydrazine C2H8N2 540-73-8
148.            Hydrazin Hydrazine N2H4 302-01-2
149.            2-naphtyl amin 2-naphthylamine C10H9N 91-59-8
150.            4-Nitrobiphenyl 4-Nitrobiphenyl C12H9NO2 92-93-3
151.            Thủy ngân Sulfua Mercury sulfide HgS 1344-48-5
152.            Thủy ngân Mercury Hg 7439-97-6
153.            Asen trioxit Arsenic trioxide As2O3 1327-53-3
154.            Asen pentoxit Diarsenic pentaoxide As2O5 1303-28-2
155.            Cacbon disulfua Carbon disulfide CS2 75-15-0
156.            Chì (II) oxit  Lead (II) oxide (Lead monoxide)  PbO 1317-36-8
157.            Natri xyanua Sodium cyanide NaCN 143-33-9
158.            Kali xyanua Potassium cyanide KCN 151-50-8
159.            Diclo metan Dichloromethane CH2Cl2 75-09-2
160.            Triclo metan Chloroform CHCl3 67-66-3
161.            1,1,2 Triclo Etan 1,1,2-trichloroethene C2HCl3 79-01-6
162.            Tetraclo etylen Tetrachloroethene C2Cl4 127-18-4
163.            1,1-diclo etylen 1,1-dichloroethylene C2H2Cl2 75-35-4
164.            p-Nitrophenol 4-Nitrophenol C6H5NO3 100-02-7
165.            Axetaldehit Acetadehyde C2H4O 75-07-0
166.            Chì axetat Lead acetate trihydrate Pb(OAc)2.3H2O 6080-56-4
167.            Phenylamin Phenylamine C6H7N 62-53-3
168.            2-naphtylamin 2-Naphthalenamine C10H9N 91-59-8
169.            4,4’-Di amino di phenyl metan 4,4’-Methylenedianiline C13H14N2 101-77-9
170.            1,4 Dietylen dioxit 1,4-Dioxane C4H8O2 123-91-1